Máte nejakú otázku? +420 228 227 652 info@lashespro.cz

Mohlo by sa vám páčiť

Košík0

V košíku nemáte žiadny tovar.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Základné pojmy a legislatívne skratky

 

1.1 Internetový obchod na adrese www.lashespro.sk sa ďalej označuje iba ako „Obchod“.

1.2 Spoločnosť Lashes PRO s.r.o., so sídlom: Ke Krči 1002/24, Praha - Braník 147 00, IČO: 17365716, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 370664, ktorá je prevádzkovateľom Obchodu, sa ďalej označuje iba ako „Prevádzkovateľ“.

1.3 Elektronická objednávka tovaru alebo služieb vytvorená prostredníctvom Obchodu sa ďalej označuje iba ako „Objednávka“.

1.4 Subjekt (fyzická alebo právnická osoba) využívajúci služby Obchodu sa ďalej označuje iba ako „Užívateľ“.

1.5 Fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Prevádzkovateľom zmluvný vzťah prostredníctvom Obchodu, sa ďalej označuje iba ako „Spotrebiteľ“.

1.6 Používateľ, ktorý samostatne vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť formou živnosti alebo obdobnej činnosti so zámerom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku v rámci tejto činnosti, uzatvára s Prevádzkovateľom zmluvný vzťah prostredníctvom Obchodu, sa ďalej označuje iba ako „Podnikateľ“.

1.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa ďalej označujú iba ako „VOP“.

.

 

2. VOP

 

2.1 VOP upravujú práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, ktoré vznikli na základe Objednávky.

2.2 Tieto VOP sú platné a účinné od 1. marca 2023 a nahrádzajú predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle Prevádzkovateľa a v Obchode.

2.3 Užívateľ súhlasí s týmito VOP pri registrácii v Obchode a pri vytváraní Objednávky, a to v znení platnom v čase vytvárania Objednávky.

2.4 Súhlasom s týmito VOP Užívateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy oboznámil s obsahom týchto VOP, a to vrátane oznámenia pre spotrebiteľov, reklamačného poriadku a zásad ochrany osobných údajov.

2.5 Práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom neupravené týmito VOP a písomnými dojednaniami sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

 

3. Upozornenie pre spotrebiteľov

 

3.1 Obchod je určený predovšetkým pre Podnikateľov v oblasti remeselnej živnosti kozmetických služieb. Tovar ponúkaný v rámci Obchodu je určený na profesionálne použitie a Prevádzkovateľ neodporúča jeho používanie osobám, ktoré nespĺňajú kritériá odbornej spôsobilosti pre uvedenú remeselnú živnosť alebo neabsolvovali odborný kurz na aplikáciu daného druhu tovaru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku neodborného použitia tovaru zakúpeného v Obchode.

3.2 Prevádzkovateľ nebude účtovať Užívateľovi poplatky za komunikáciu na diaľku, s výnimkou zmluvných nákladov na dopravu a komunikáciu v súvislosti s porušením povinností Užívateľa alebo neoprávnenými nárokmi Užívateľa.

3.3 Ceny tovarov a služieb v rámci Obchodu sú uvedené vrátane DPH aj bez DPH s príslušným označením a zahŕňajú všetky zákonné poplatky. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu, ktoré si Užívateľ vyberie sám v rámci Objednávky.

3.4 Registrovaným Užívateľom môže Prevádzkovateľ poskytnúť zľavu z bežnej ceny.

3.5 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvného vzťahu založeného Objednávkou v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť podľa charakteru Objednávky nasledovne:

i. v prípade jednorazového dodania tovaru dňom prevzatia tovaru Užívateľom;

ii. v prípade dodávky viacerých druhov tovaru alebo častí tovaru dňom prevzatia poslednej dodávky Užívateľom;

iii. v prípade pravidelne sa opakujúcej dodávky tovaru v deň prijatia prvej dodávky tovaru;

3.6 Spotrebiteľ má právo reklamovať akúkoľvek vadu tovaru, ktorá sa na tovare prejaví v priebehu 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru Spotrebiteľovi. Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať vady darčekov popísané v bode 4.7 VOP najneskôr do 14 dní odo dňa ich doručenia.

3.7 Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu u Prevádzkovateľa, a to na kontaktnej e-mailovej adrese alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

3.8 Spotrebiteľ má právo podať sťažnosť orgánu dozoru alebo štátneho dozoru, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia, alebo riešiť spor online prostredníctvom určenej platformy ODR.

4. Objednávka

 

4.1 Služby a tovar z ponuky Prevádzkovateľa zverejnenej v Obchode je možné objednať prostredníctvom Objednávky.

4.2 Prevádzková doba Obchodu je nepretržitá - to neplatí pre nevyhnutné technické odstávky.

4.3 Objednávka je vytváraná Užívateľom vložením vybraného tovaru alebo služby do košíka a odoslaním Objednávky. Pred odoslaním Objednávky môže Užívateľ zmeniť požadované plnenie v košíku, ako aj spôsob dopravy a spôsob platby.

4.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné chyby v prenose údajov pri vytváraní Objednávky.

4.5 Osoba vytvárajúca Objednávku je povinná v nej uviesť len pravdivé údaje o svojej osobe a osobe Užívateľa, ktorý má na základe Objednávky vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Odoslaním Objednávky Prevádzkovateľovi táto osoba potvrdzuje, že je oprávnená vykonať Objednávku v mene Užívateľa, ktorý je v Objednávke označený ako subjekt vstupujúci do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Osoba vytvárajúca Objednávku zodpovedá za pravdivosť uvedených údajov a za prípadnú škodu spôsobenú v dôsledku uvedenia nepravdivých údajov.

4.6 Ak Užívateľ v rámci Objednávky uvedie identifikačné číslo, berie na vedomie, že sa na účely vzťahu s Prevádzkovateľom považuje za Podnikateľa a nevzťahujú sa na neho zákonné ani zmluvné ustanovenia o ochrane Spotrebiteľov.

4.7 Pri tovaroch a službách, ktoré sú v rámci Obchodu označené ako „predobjednávka“, je uvedená len predbežná orientačná cena, ktorá sa môže podstatným spôsobom líšiť od konečnej ceny. Po zabezpečení tovaru Prevádzkovateľom bude Užívateľ informovaný e-mailom uvedeným v Objednávke o konečnej cene tovaru. Ak Užívateľ uhradil predbežnú cenu pred určením konečnej ceny tovaru, preplatok bude Užívateľovi vrátený do 10 pracovných dní odo dňa určenia konečnej ceny. Ak sa okolnosti, z ktorých Prevádzkovateľ vychádzal v čase predbežnej objednávky tovaru zo strany Používateľa, zmenia do takej miery, že od Prevádzkovateľa nemožno rozumne požadovať, aby bol predbežnou objednávkou viazaný, má Prevádzkovateľ právo predbežnú objednávku bezodkladne zrušiť a informovať o tom Užívateľa.

4.8 K objednanému tovaru alebo službám môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ďalší tovar alebo služby označené ako „darček“. Užívateľ, ktorý o takýto tovar alebo službu nemá záujem, je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi a obsah Objednávky mu Prevádzkovateľ doručí bez uvedeného darčeka. V prípade, že Užívateľ darček prijme, je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy takýto darček vrátiť - to sa nevzťahuje na použiteľné veci.

4.9 V rámci vytvorenia Objednávky si Užívateľ vyberie z ponuky spôsob doručenia, pri ktorom je uvedená cena dopravy, ktorá bude pripočítaná k cene objednaného tovaru a služieb, ako aj približná doba doručenia. Prevádzkovateľ môže poskytnúť príspevok na úhradu nákladov na dopravu.

4.10 Termíny dodania sú v rámci obchodu uvedené ako orientačné a môžu sa líšiť od skutočného termínu dodania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť dátum dodania, čím nie je dotknuté právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvného vzťahu založeného Objednávkou. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie dopravcu s doručením objednaného tovaru.

4.11 Odoslaním Objednávky súhlasí Používateľ, aby mu Prevádzkovateľ zasielal obchodné oznámenia. Svoj súhlas môže Používateľ kedykoľvek odvolať písomne na e-mail, do dátovej schránky alebo doporučenou listovou zásielkou na kontakty Prevádzkovateľa uvedené v časti 11 týchto VOP.

5. Uzavretie zmluvy

 

5.1 K uzatvoreniu zmluvy dôjde po potvrdení Objednávky Prevádzkovateľom zaslaním e-mailovej správy uvedenej Užívateľom v rámci Objednávky. V prípade objednávok kurzov a Objednávok Podnikateľov, ktorí sú platcami DPH, je podmienky uzatvorenia zmluvy zároveň aj úhrada ceny.

5.2 Uzatvorenou zmluvou sa Prevádzkovateľ zaväzuje odovzdať Užívateľovi objednaný tovar, umožniť Užívateľovi nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a zabezpečiť možnosť využívania objednanej služby. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu objednaného tovaru a služieb.

5.3 V prípade, že Prevádzkovateľ nemôže dodať objednaný tovar alebo službu, oznámi túto skutočnosť Užívateľovi a zmluva zaniká pre nemožnosť plnenia. Prevádzkovateľ má právo zrušiť Objednávku a odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v nasledujúcich prípadoch:

i. objednaný tovar nie je vyrobený;

ii. došlo k zmene ceny subdodávaného tovaru, ktorú Prevádzkovateľ mohol v čase Objednávky predvídať;

iii. cena tovaru uvedená v Obchode obsahovala chybu v písaní pri vyjadrení jej výšky;

iv. pri Objednávke kurzu v prípade, pri ktorej nebola v príslušný deň splnená jeho minimálna kapacita.

5.4 Ak Užívateľ už predtým uhradil cenu, Prevádzkovateľ vráti Užívateľovi túto cenu do 10 pracovných dní odo dňa, keď mu budú Užívateľom zdelené bankové údaje účtu, na ktorý má byť cena vrátená.

5.5 Ak Prevádzkovateľ dodá Používateľovi väčšie množstvo tovaru a Užívateľ tento tovar neodmietne, má sa za to, že zmluva sa považuje za uzavretú na toto väčšie množstvo tovaru bez zmeny kúpnej ceny.

5.6 Uzavretú Zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán, s výnimkou ústnej dohody, a ďalej v prípadoch stanovených právnymi predpismi Českej republiky a VOP.

5.7 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na Užívateľa prevzatím tovaru.

5.8 Kúpou tovaru alebo služby nevzniká Užívateľovi právo na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

6. Dodanie objednaného tovaru a služieb

 

6.1 Prevádzkovateľ splní svoju povinnosť odovzdať vec Užívateľovi, ak umožní Užívateľovi nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

6.2 V prípade dodania tovaru treťou osobou (dopravcom) sa tovar dodáva:

a) podnikateľovi odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu a umožnením Podnikateľovi uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zmluvy o preprave voči dopravcovi;

b) spotrebiteľovi v okamihu, keď mu tovar odovzdá dopravca.

6.3 Ak nie je v zmluve uvedené inak, Prevádzkovateľ zabalí tovar spôsobom potrebným na uchovanie a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť tovar na prepravu.

6.4 Prevádzkovateľ odovzdá Užívateľovi na prepravu tovar v hodnote vyššej ako 800 EUR až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

6.5 Užívateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v Objednávke.

6.6 Prevzatím tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody a zničenia tovaru na Užívateľa.

6.7 Pri prevzatí tovaru je Užívateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.

6.8 Užívateľ je povinný odmietnuť prevziať od dopravcu poškodenú zásielku a spísať o tejto skutočnosti s dopravcom písomný zápis vrátane popisu poškodenia zásielky. Užívateľ je povinný o celej záležitosti bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa.

6.9 Po prevzatí tovaru je Užívateľ povinný tovar bez zbytočného odkladu skontrolovať a informovať Prevádzkovateľa o všetkých zistených vadách do 5 dní odo dňa, kedy bol tovar Užívateľovi doručený. Oznámenie o zistených vadách musí Užívateľ urobiť písomne (e-mailom) a v oznámení musí uviesť zistené vady a spôsob, akým sa prejavujú.

 

7. Záruka, reklamácia a práva z chybného plnenia

 

7.1 Prevádzkovateľ je povinný dodať Užívateľovi objednaný tovar bez vád.

7.2 Vec je vadná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za vady sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch potrebných na užívanie veci.

7.3 Právo z vadného plnenia má Užívateľ z vady, ktorú má vec v čase prechodu nebezpečenstva škody na Užívateľa, a to aj v prípade, ak sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa dodania a v prípade dodania tovaru Spotrebiteľovi do 24 mesiacov odo dňa dodania.

7.4. Vada veci, o ktorej Užívateľ vedel v čase podania Objednávky, nezakladá práva Užívateľa z vadného plnenia.

7.5 Vadným plnením zo strany Prevádzkovateľa nie je vada alebo chyba tovaru, ktorá vznikla:

i. poškodenie po prechode nebezpečenstva škody na Užívateľa;

ii. prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach;

iii. nesprávnou inštaláciou;

iv. používaním v rozpore s odporúčaniami výrobcu.

7.6 Záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch pre príslušné výrobky. Tieto záručné a servisné podmienky doručí Prevádzkovateľ Užívateľovi najneskôr spolu s príslušným výrobkom.

7.7 Zodpovednosť za vady spotrebného tovaru sa nevzťahuje na:

i. vadu, pre ktorú ho Prevádzkovateľ predal za zníženú cenu a táto skutočnosť bola uvedená v ponuke v rámci Obchodu;

ii. opotrebenie spôsobené bežným používaním veci;

iii. vada zodpovedajúca miere používania alebo opotrebenia veci, ktorá bola ponúkaná ako použitá a vec ju mala pri prevzatí Užívateľom;

iv. používanie veci;

v. ak to vyžaduje povaha veci;

7.8 V prípade spotrebného tovaru, pre ktorý výrobca stanovuje dátum spotreby, sa doba záruky za akosť skracuje na dátum spotreby uvedený na tovare.

7.9 Reklamáciu uplatňuje Užívateľ:

a) prostredníctvom formulára v rámci Obchodu;

b) e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu info@lashespro.cz, a to z e-mailovej adresy uvedenej v Objednávke;

c) doporučeným listom na doručovaciu adresu Prevádzkovateľa;

d) dátovou správou do dátovej schránky Prevádzkovateľa.

7.10 Podmienkou platnosti reklamácie je dostatočná identifikácia:

i. Používateľa;

ii. reklamovaného tovaru;

iii. Objednávky, na základe ktorej bol tovar dodaný;

iv. opisu vady a spôsobu, akým sa prejavila.

7.11 Podnikateľ nie je oprávnený reklamovať vadu darčeku opísanú v bode 4.7 VOP.

7.12 Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť reklamáciu tovaru v prípadoch, ak reklamovaný tovar a/alebo jeho časti sú znečistené alebo nespĺňajú základné požiadavky na hygienicky bezpečné predloženie tovaru na reklamáciu. V prípade reklamácie zariadenia s palivovou nádržou, musí byť nádrž v čase prijatia tovaru na reklamáciu prázdna.

7.13 Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu podanú do 30 dní odo dňa, keď mu bola reklamácia doručená. Prevádzkovateľ vydá Užívateľovi písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne dôvody zamietnutia reklamácie.

7.14 Užívateľ je povinný prijať reklamáciu bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa, keď bol o reklamácii informovaný, pričom táto lehota nesmie uplynúť skôr ako 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.15 Užívateľ má nárok na náhradu účelovo vynaložených nákladov spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Týmito nákladmi sa rozumejú minimálne nevyhnutné náklady. Patria sem najmä poštovné náklady na zaslanie reklamácie. Tieto náklady nemusia zahŕňať cestu autom na reklamáciu a expresnú prepravu a iné podobné náklady. O náhradu nákladov je potrebné požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca po uplynutí lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia.

7.16 V prípade oprávneného zamietnutia reklamácie je Užívateľ povinný nahradiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s vybavením reklamácie.

 

8. Odstúpenie Užívateľa

 

8.Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvného vzťahu založeného Objednávkou do 24 hodín od jej vzniku bez uvedenia dôvodu.

8.2 Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany Spotrebiteľa sú uvedené v časti 3. VOP.

8.3 Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade nasledujúcich druhov tovaru a služieb:

i. poskytovanie služieb, ktoré už Prevádzkovateľ poskytol s predchádzajúcim výslovným súhlasom Užívateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

ii. tovar alebo služby, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle Prevádzkovateľa, a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie;

iii. tovar, ktorý bol upravený na žiadosť Užívateľa alebo pre jeho osobu;

iv. tovar, ktorý sa rýchlo kazí, ako aj tovar, ktorý bol poškodený po dodaní, s výnimkou vád tovaru, na ktoré sa vzťahuje možnosť reklamácie;

v. tovar, ktorý bol poškodený alebo nadmerne opotrebovaný po prechode nebezpečenstva škody na používateľa;

vi. spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogériový tovar atď.), ak bol poškodený, použitý alebo bol porušený jeho pôvodný obal;

vii. kurzy poskytované Prevádzkovateľom - pre vylúčenie pochybností je Prevádzkovateľ oprávnený v prípade žiadosti Užívateľa o zrušenie Objednávky kurzu túto žiadosť Užívateľa alternatívne akceptovať, avšak Užívateľ je v takom prípade povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi storno poplatok vo výške hodnoty kurzu.

8.4 Užívateľ môže odstúpiť od zmluvného vzťahu týmito spôsobmi:

a) prostredníctvom formulára v rámci Obchodu;

b) e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, a to z e-mailovej adresy uvedenej v Objednávke;

c) doporučeným listom na doručovaciu adresu Prevádzkovateľa;

d) dátovou správou do dátovej schránky Prevádzkovateľa.

8.5 Podmienkou platnosti odstúpenia od zmluvy je dostatočná identifikácia:

i. Užívateľa,

ii. vráteného tovaru;

iii. objednávky, na základe ktorej bol tovar dodaný;

iv. bankového účtu, na ktorý má byť Užívateľovi vrátená cena tovaru - v prípade Spotrebiteľa môže byť vrátenie peňazí vykonané poštovou poukážkou;

v. dôvodu odstúpenia od zmluvy, pokiaľ nejde o prípad odstúpenia od zmluvy, na ktoré má Užívateľ nárok bez uvedenia dôvodu.

8.6 Náklady spojené s odstúpením Užívateľa od zmluvného vzťahu založeného Objednávkou znáša Prevádzkovateľ, ako aj náklady spojené s vrátením tovaru Prevádzkovateľovi v prípade odstúpenia od zmluvy.

 

9. Doručenie tovaru Prevádzkovateľovi v prípade reklamácie a odstúpenia od zmluvy

 

9.1 Užívateľ je povinný dodať tovar Prevádzkovateľovi do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vadného tovaru alebo odstúpenia od zmluvy.

9.2 Vrátenie tovaru je možné uskutočniť len na doručovaciu adresu Prevádzkovateľa pre vrátenie tovaru a reklamáciu.

9.3 Tovar musí byť vrátený kompletný, t. j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom Užívateľ tovar prevzal. Spolu s tovarom je Užívateľ povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť identifikáciu dôvodu vrátenia tovaru, t. j. písomnú reklamáciu, číslo reklamácie alebo číslo odstúpenia od zmluvy, prípadne výstup z príslušného formulára.

9.4 V prípade vrátenia tovaru prostredníctvom dopravcu je Užívateľ povinný pripraviť a zabaliť tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave, a to spôsobom, ktorý možno primerane požadovať s ohľadom na výber spôsobu dopravy a doručenia.

 

10. Vrátenie ceny

 

10.1 Ak Užívateľ odstúpi od zmluvy alebo jej časti, Prevádzkovateľ vráti Užívateľovi cenu tovaru do 14 dní odo dňa, keď Užívateľ riadne vráti tovar Prevádzkovateľovi.

10.2 Prevádzkovateľ môže jednostranne započítať voči nároku na vrátenie peňazí nárok na náhradu za zníženie hodnoty tovaru, a to podľa povahy subjektu Užívateľa nasledovne:

a) v prípade Spotrebiteľa len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom v rozpore s jeho obvyklou povahou, vlastnosťami, všeobecnou bežnou starostlivosťou a odporúčaniami výrobcu;

b) v prípade Podnikateľov za celkové zníženie hodnoty tovaru v porovnaní s hodnotou v čase, keď bol tovar dodaný Podnikateľovi, a náklady na opätovné uvedenie tovaru do predaja.

10.3. Prevádzkovateľ vráti Užívateľovi cenu na účet uvedený používateľom v rámci písomného odstúpenia od zmluvy. V prípade Spotrebiteľa je možné vrátenie peňazí aj poštovou poukážkou.

10.4 V prípade súhlasu Užívateľa je vrátenie peňazí možné poskytnutím poukážky na nákup v rámci Obchodu.

 

11. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

 

11.1 Kontakty na komunikáciu s Prevádzkovateľom sú:

telefón: +420 228 227 652

email: info@lashespro.cz

adresa sídla: Lashes PRO s.r.o., Ke Krči 1002/24, Praha 4, 147 00

doručovacia adresa pre spätné zásielky a reklamácie:

Skladovacia hala Lashes PRO s.r.o., Havlíčkova 289, 285 31, Nové Dvory

datová schránka: 2cjkzwh

11.2 Užívatelia sú povinní na komunikáciu s Prevádzkovateľom prednostne používať e-mail, pričom za dostatočnú identifikáciu Užívateľa ako odosielateľa správy sa považuje odoslanie e-mailovej správy z adresy uvedenej v Objednávke, ku ktorej sa správa vzťahuje, alebo z adresy uvedenej Užívateľom pri registrácii v rámci Obchodu.

 

12. Zásady ochrany osobných údajov

 

12.1 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať a spracúvať všetky osobné údaje, ktoré mu Užívateľ poskytne, výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi.

12.2 Užívateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu.

12.3 Ochrana osobných údajov Užívateľa sa riadi aj podmienkami ochrany osobných údajov zverejnenými Prevádzkovateľom v Obchode.

12.4 Prevádzkovateľ nie je oprávnený odovzdávať osobné údaje Užívateľov tretím osobám, s výnimkou odovzdávania údajov potrebných na doručovanie zásielok.

 

13. Riešenie sporov

 

13.1 Používateľ a Prevádzkovateľ sa zaväzujú riešiť svoje spory prednostne zmierom a vzájomnou dohodou.

13.2 Pre riešenie sporov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sú príslušné súdy Českej republiky.

13.3 Spotrebitelia sú oprávnení riešiť spory aj spôsobom uvedeným v bode 3.8 VOP.

 

14. Záverečné ustanovenia

 

14.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 7.3.2023 a nahrádzajú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.

14.2 Tieto VOP boli vypracované vo viacerých jazykoch a v prípade rozporu medzi jazykovými verziami má prednosť česká verzia.

14.3 Tieto VOP sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Prevádzkovateľa.

Prihlásenie zavrieť

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.